U 92 / FAS 05

Utveckling -92 – det första samverkansavtalet (kommuner och landsting)
1992 sluter parterna centralt ett samverkansavtal. Samverkansavtalet är både ett medbestämmande och ett arbetsmiljöavtal med verksamheten som utgångspunkt. Avtalet bygger på mötesplatser.

Samverkansgrupper: representativa möten mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare

Arbetsplatsträffar: direktmöten mellan chefen och medarbetarna

Medarbetarsamtal: möte på individnivå mellan medarbetaren och chefen

Syftet med avtalet är att skapa en bra verksamhet för medborgarna. Förutsättningen för att klara det är ett bra ledarskap, ett bra medarbetarskap, en helhetssyn med verksamheten som utgångspunkt och delaktighet och inflytande för medarbetarna.

FAS 05 – det andra samverkansavtalet (kommuner, landsting och regioner)
2005 sluter parterna ett förnyat samverkansavtal. FAS är en förkortning som betyder Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det nya avtalet innehåller hela det gamla avtalet men med en utökning, ett tillägg, som handlar om arbetsmiljö och hälsa. Den nya delen av avtalet beskriver skyddskommittéfunktionen, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning / rehabilitering på ett helt annat sätt än i Utveckling -92.

Hälsoperspektivet är helt nytt i avtalet. Hälsoarbetet ska bedrivas så att det minskar och/eller förhindrar ohälsa. Avtalet vill främja en sund livsstil för den enskilde medarbetaren. Syftet är att tillsammans med arbetsmiljöarbetet skapa förutsättningar för att långsiktigt hållbart arbetsliv. Nytt är också att ”Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen” (FML) tillsammans med MBL och AML är den rättsliga grunden för samverkansavtalet.

Samverkan för utveckling (statliga området)
På det statliga området finns ett motsvarande avtal sedan 1997. Huvudinnehållet är samma i de båda avtalen. Omfattning och detaljer skiljer.

Pilen

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här