Samverkansgruppen

Samverkan och medbestämmande - skillnader
Det är stor skillnad mellan MBL och samverkan. MBL utgår från enstaka ärenden, medan samverkan utgår från helheten i verksamheten.

 

Samverkansgruppen

MBL delar upp verksamheten i viktiga och mindre viktiga frågor. MBL säger att parterna bara behöver
träffas för att hantera ”viktigare förändringar”.
Rutinfrågorna omfattas inte av lagen. MBL tar sikte på enstaka viktiga frågor.

 

 

Samverkansgruppen utgår från att mötet ska handla om verksamheten som helhet.
Samverkan överger uppdelningen i viktiga och mindre viktiga frågor. Överblick, sammanhang, helhet och förståelse blir nödvändigt för att gemensamt kunna delta i planerings- och beslutsprocessen.

 

Verksamheten

 

 

Samverkansgruppen och Hälsa och arbetsmiljö – likheter
Samverkansgruppen = skyddskommitté. Skyddskommittéfunktionen ”stämmer bättre” med samverkansavtalets grundtankar.
Skyddskommittén hade redan i det gamla systemet helhet, överblick och samordning som utgångspunkt för arbetet. Basen för arbetet är bestämmelserna i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete och skrivningarna om hälsa i samverkansavtalet.

Förändringen i samverkansavtalet är att skyddskommittén nu ligger i ”linjen”, så att beslut kan fattas direkt för den egna verksamheten, kopplat till chefens mandat när det gäller Hälsa och arbetsmiljö. Skyddskommittéfunktionen finns nu också på flera nivåer i verksamheten. Den ligger närmare arbetsplatsen. Det innebär en tätare koppling till den egna arbetsplatsen. Betydligt fler människor sitter med i skyddskommitéer i samverkanssystemet. Krav på hälso- och arbetsmiljöutbildning för samverkansgruppens medlemmar är absolut nödvändigt.

Mer information om samverkan hittar ni i vår litteratur som går att beställas här »

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här