Bakgrunden till Samverkansavtalet

Från myndighetskultur till servicekultur
Den offentliga sektorn präglades länge av en hierarkisk myndighetskultur. Ofta en spetsig pyramidorganisation, med många chefs- och arbetsledningsnivåer. Regelsystem, detaljstyrning och stark kontroll dominerade. Från mitten av 1980-talet har en förändring skett. Decentralisering av verksamheten har genomförts. Egenansvar, delaktighet och inflytande för medarbetarna är utmärkande. Denna förändring kräver mycket av alla inblandade. Ett verktyg för att stödja denna förändring är samverkansavtalet.
Samverkansutveckling - avtalet

Bakgrund till samverkansavtalet

Samverkansavtalet
Före samverkansavtalet fanns ett avtalssystem som byggde på två separata avtal. Då krävdes en förhandlingsorganisation och en skyddsorganisation som låg på var sin sida om verksamheten. Samverkansavtalet är ett avtal på båda lagstiftningarna. Utgångspunkten för avtalet är verksamheten där arbetsmiljö och medbestämmande skall hanteras som en naturlig del i den löpande verksamheten. Både den enskilde anställde och de fackliga organisationerna måste direkt involveras i verksamheten genom samverkan. Så många frågor som möjligt skall behandlas av dem som är direkt berörda av dem på arbetsplatserna.

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här