Bakgrunden till boken

Ursprunget till boken är ett stödmaterial för samverkansavtalet som vi tog fram i ett antal kommuner, landsting och statliga myndigheter. Materialet är i form av foldrar i A3-format, eller i digital form, och används av alla anställda som ett stöd i vardagsarbetet.

Foldrarna är ett koncentrat av bokens kapitel och tar upp det viktigaste om:

– Samverkansavtalet i vardagen
– Samverkansgruppen
– Arbetsplatsträffen
– Verksamhetsmötet
– Medarbetarsamtalet
– Kompetensplanering
– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Praktiskt arbetsmiljöarbete

Exempel från kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter:

 


Foldrarna tar upp det viktigaste om samverkan:
Utvecklingen i den offentliga sektorn. Ledarskap och medarbetarskap. Grundkunskapen om samverkansavtalet. Samverksansgruppen och arbetsrätten. Hur arbetsplatsträffar och andra direktmöten genomförs. Varför verksamhetsmöten är viktiga.
Vad är ett medarbetarsamtal? Kompetensplanering som grund för kompetensutveckling. Reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Praktiskt arbetsmiljöarbete, olika roller och arbetsuppgifter.
När alla medarbetare tagit del av foldrarna skapas förutsättningar för en gemensam tolkning av vad samverkansavtalet innebär. Det är en viktig förutsättning för gemensamt agerande när det gäller tillämpning, utveckling och förbättring av samverkan på arbetsplatsen.

 

 

 

Författare är Sven-Henrik Kareld och Roger Petersson. Vi har under drygt 20 år på olika sätt aktivt medverkat i utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till samverkan och samverkansavtalet i ett hundratal kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och Svenska kyrkan.

 

Beställ boken här